Selecteer een pagina

Fiscale voordelen

Wist u dat de kosten die een organisatie maakt voor het inhuren van een stoelmasseur/bedrijfsmassage aftrekbaar zijn van de belasting?

Stoelmassage/bedrijfsmassage is een aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde voor uw werknemer. Maar heeft ook voor u als werkgever z’n voordelen. De massage bevordert namelijk de lichamelijke conditie van de werknemer en voorkomt aan het werk gerelateerde stress of RSI.

U kunt de massages opnemen in uw arbo-plan of opnemen in de werkkostenregeling.

Massage opnemen in uw arbo-plan
Stoelmassage geldt als ‘vrije verstrekking’ Arbo. Om dit te laten gelden is een aantal voorwaarden opgesteld. Voldoet u aan de voorwaarden dan is de stoelmassage fiscaal volledig aftrekbaar als bedrijfskosten. Hierdoor kan deze dus worden meegenomen in de opgave loonbelasting en omzetbelasting van uw bedrijf. Daarnaast is het goed om te weten dat er voor uw medewerkers geen bijtelling is van “loon in natura”.

Een stoelmassage is onder de volgende voorwaarden een vrije verstrekking:

  • U hebt als werkgever een arboplan en de stoelmassage maakt in redelijkheid deel uit van dat arboplan met het oog op het verkleinen van de kans op beroepsziekten als stress, burn-out of RSI. ;
  • De stoelmassage vindt tijdens werktijd plaats;
  • De werknemer hoeft geen eigen bijdrage te betalen;
  • Er is geen sprake van een aanmerkelijke privébesparing voor de werknemer.

Als niet aan de bovenstaande voorwaarden kan worden voldaan, behoren de kosten van de stoelmassage tot het loon, eventueel verminderd met een werknemersbijdrage.
Indien wordt voldaan aan dezelfde voorwaarden als voor de vrije verstrekking kan de in rekening gebrachte btw als voorbelasting in mindering worden gebracht op de omzetbelasting. (zie bovenstaande voorwaarden) Gemeenten, provincies en andere instanties die geen btw afdragen kunnen een beroep doen op het btw compensatiefonds.

Massage opnemen in de werkkostenregeling
Per 1 januari 2011 is voor werkgevers de werkkostenregeling ingegaan.
Deze regeling, die verplicht wordt gesteld per 1 januari 2015, vervangt de oude regeling van de belastingdienst die de vergoedingen en verstrekkingen (VV&V) aan uw personeel regelt. In de werkkostenregeling mag u 1,6% van het totale fiscale loon (vrije ruimte) gebruiken voor onbelaste onkostenvergoedingen en verstrekkingen voor uw personeel zoals kerstpakketten, bedrijfsfitness en massage.

Alles wat u als werkgever vergoedt of verstrekt aan een werknemer wordt in eerste instantie tot het loon gerekend. Ook als het gaat om het vergoeden van kosten! Het grote voordeel van de werkkostenregeling is dat u niet langer alles op individueel werknemersniveau hoeft vast te leggen, wat zorgt voor een meer eenvoudige loon- kostenadministratie en een besparing op controles van de fiscus. Binnen de werkkostenregeling kunt u als werkgever uw personeel tot een maximum van 1,6% van de totale loonsom laten profiteren van vergoedingen en verstrekkingen, waaronder massages.

Wanneer u uw medewerkers stoelmassage aanbiedt als onderdeel van een arbo-plan dan valt dit buiten bovengenoemd forfait, waardoor de ruimte van 1,6% ongemoeid blijft. Massage aanbieden vanuit een arbo-plan kent geen maximum en kunt u onbeperkt aanbieden inclusief de fiscale voordelen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij het Ministerie van Financiën (art. 3.7)